Přidáno do košíku

Nákupní košík je prázdný.

Přejít do košíku
Zpět do obchodu

Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností JANEK spol. s r.o., IČO: 136 42 898, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 863, PSČ 756 61, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 199 (dále jen „Prodávající“), bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 245069444/0300. Internetový obchod je provozován na internetové adrese www.janekshirts.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „webové rozhraní obchodu“). 

1.2 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Kupní smlouva“) uzavřené mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou („Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího a přes Webové rozhraní obchodu a jsou její nedílnou součástí. Kupní smlouvou se rozumí i smlouva o zhotovení zboží na míru dle požadavků Kupujícího. Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas s Obchodními podmínkami.

1.3 Pro účely těchto Obchodních podmínek se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („Spotřebitel“).

1.4 Pro účely těchto Obchodních podmínek se podnikatelem rozumí každá osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo jedná v rámci samostatného výkonu svého povolání, popřípadě osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele („Podnikatel“).

1.5 Pro účely těchto Obchodních podmínek se zbožím rozumí movitá věc, která je nabízena v Internetovém obchodě. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem (SKU) a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého zboží je uvedena rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti („Zboží“).

1.6 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat výhradně v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto Obchodních podmínek.

1.7 Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit a doplňovat, a to v celém rozsahu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 
 

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může objednávat zboží bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu. Zboží zhotovené na míru je možné objednat pouze po předchozí registraci. Kupující může na základě registrace na Webové stránce po přihlášení vstupovat do svého uživatelského rozhraní („Uživatelský účet“). Prostřednictvím Uživatelského účtu může Kupující objednávat zboží a provádět další úkoly s tímto spojené.

2.2 Kupující je při objednávání zboží a při registraci na Webové stránce povinen uvádět všechny potřebné údaje správně a pravdivě a za jejich pravdivost a správnost odpovídá. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v Uživatelském účtu Kupujícího, je Kupující povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Prodávající má za to, že údaje uvedené při objednávání zboží a v Uživatelském účtu Kupujícího jsou správné a pravdivé.

2.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem („Přístupové údaje“). Kupující je povinen chránit své Přístupové údaje a nezpřístupňovat je třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Kupujícím.

2.4 Prodávající může zrušit Uživatelský účet zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek či z Kupní smlouvy.

2.5 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě třetích osob.
 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Pro objednání zboží Kupující vyplní objednávkový formulář („Objednávka“) ve Webovém rozhraní obchodu.

3.2 Kupující je povinen v Objednávce úplně, správně a pravdivě vyplnit osobní údaje a údaje potřebné pro doručování zboží. V případě zboží zhotovovaného na míru je Kupující povinen správně, úplně a pravdivě vyplnit údaje nutné pro zhotovení zboží dle návodu umístěného na Webové stránce. Kupující je povinen před odesláním Objednávky zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost všech údajů. 

3.3 Odeslání Objednávky je návrhem na uzavření Kupní smlouvy učiněným Kupujícím. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky potvrdí její přijetí Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v Uživatelském účtu nebo přímo v Objednávce, pokud Kupující nemá vytvořen Uživatelský účet („Potvrzení Objednávky“).

3.4 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je následně uzavřena až k okamžiku zaplacení kupní ceny uvedené v Objednávce včetně případných nákladů na doručení zboží („Kupní cena“). 

3.5 Prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen, v závislosti na charakteru objednávky (zejména množství zboží, vyšší náklady na dodání zboží, vyšší kupní cena, ověření údajů nutných pro zhotovení zboží na míru apod.) před přijetím nabídky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky. Nepotvrdí-li v tomto Kupující Objednávku, má Prodávající právo odstoupit od dalšího jednání o uzavření Kupní smlouvy, přičemž takové jednání nelze považovat za nepoctivé jednání ve smyslu § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

3.6 Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.7 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky byl Kupující dostatečným způsobem před odesláním Objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. 

3.8 Prodávající není povinen Kupní smlouvu uzavřít, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, došlo k chybě ve skladovém hospodářství, nebo Kupujícím je osoba, která již dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu a Obchodní podmínky.

3.9 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy nebo odstoupit od Kupní smlouvy zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo došlo k chybě ve skladovém hospodářství. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu již zaplacená částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cena nabízeného zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty a všechny související poplatky, s výjimkou nákladů na doručení zboží.

4.2 Kupní cenu a náklady spojené s doručením zboží dle Kupní smlouvy je Kupující povinen zaplatit některým z těchto způsobů:

* v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v některé z kamenných prodejen provozovaných společností JANEK spol. s r.o.

* bezhotovostně platební kartou před odesláním objednávky prostřednictvím platební brány GoPay.

* bezhotovostně bankovním převod na účet Prodávajícího, č. ú. 245069444/0300 vedený u ČSOB a.s., se splatností do 3 pracovních dnů ode dne Potvrzení objednávky.

* v hotovosti při převzetí Zboží od zvoleného přepravce (na dobírku)

4.3 V případě platby v hotovosti, při osobním odběru nebo na dobírku, je Kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupující je povinen uhradit Kupní cenu a náklady na dopravu v hotovosti nebo

platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťující přepravu Zboží Kupujícímu.

4.4 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Kupní cena splatná do 3 pracovních dnů ode dne Potvrzení objednávky. Jako variabilní symbol, identifikátor platby, Kupující uvede číslo objednávky. Peněžní závazek Kupujícího, vyplývající z Kupní smlouvy, je splněn až v okamžiku připsání této částky na účet Prodávajícího. Nepřipsání peněžní částky ve lhůtě splatnosti na účet Prodávajícího může být důvodem k jednostrannému odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

4.5 Prodávající je povinen Kupujícímu vystavit daňový doklad. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

4.6 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

5. VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY A DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodací lhůta je stanovena s ohledem na rozsah nabídky a snahu uspokojit individuální požadavky Kupujícího. Kupující má možnost za expresní příplatek zkrátit dobu dodání.

5.2 Způsob doručení zboží vybírá Kupující z možností nabízených Prodávajícím. Kupující má možnost vyzvednout objednané zboží osobně na kterékoliv kamenné prodejně provozované společností JANEK spol. s r.o. V případě volby externího dopravce splní Prodávající svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu v momentě předání zboží zvolenému přepravci. V tomto momentě také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží dle 2123 odst. 1 Občanského zákoníku.

5.3 Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud Kupující zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Prodávající oprávněn uplatňovat po Kupujícím náhradu škody, která mu vznikne v souvislosti s nepřevzetím zboží. 

5.4 Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od dopravce nepřevzít, vyplnit záznam o poškození zásilky a informovat Prodávajícího. 

5.5 Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

5.6 V případě platby bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, se termín dodání počítá od data připsání Kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

5.7 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 

6. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 V souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku má Spotřebitel právo ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.

6.2 Spotřebitel dle § 1837 písm. d) Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě zhotovení zboží na míru, jelikož se jedná o zboží upravené podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu (vyšití monogramu, délkové úpravy košile). Dle § 1837 písm. g) Občanského zákoníku spotřebitel dále nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech, kdy se jedná o zboží v uzavřeném v obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.  

6.3 Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Spotřebiteli v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy dle § 1830 Občanského zákoníku.

6.4 Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy zašle Prodávajícímu nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

6.5 Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží („Peněžní prostředky“) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to na bankovní účet, který je Spotřebitel povinen písemně Prodávajícímu sdělit nejpozději při vrácení zboží. V případě, že Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6 Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli Peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo dostatečně prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.7 V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Spotřebiteli vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Spotřebitel jen takto sníženou kupní cenu.

6.8 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9 Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
 

7. UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ZBOŽÍ

7.1 Při výběru Zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele Zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování Zboží. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.

7.2 V případě, že je způsob užívání Zboží stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Zboží seznámit.

7.3 Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto Zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrná intenzita užívání výrobku nebo užívání výrobku k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Zboží a Prodávající za ně nemůže nést odpovědnost (např. používání nevhodných deodorantů, nadměrná potivost, nadměrné tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontakt Zboží s předměty s ostrými hranami, jako jsou hodinky, brašny, klíče, těžké předměty v kapsách apod.), stejně jako nevhodně zvolená velikost Zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nemůže být důvodem k reklamaci.

7.4 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba Zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Životnost Zboží a oděvních součástí je ovlivněna způsobem jejich užívání a údržby. Při údržbě Zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě Zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost Zboží dosáhnout záruční doby a může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (jako např. častým nošením, praním, sušením a žehlením).

7.5 Za vadu Zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.
 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

8.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku. 

8.2. V případě, že výrobek při převzetí Kupujícím není ve shodě se smluvním ujednáním, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do stavu odpovídajícímu smluvnímu ujednání, a to opravou či poskytnutím přiměřené slevy Kupujícímu z kupní ceny. Pokud dojde k podstatnému porušení smluvního ujednání, má Kupující též právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit. Předchozí věta se ovšem nepoužije v přápadech, kdy Kupující před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé péče poznat již při uzavření Kupní smlouvy.

8.3 V případě, že Kupující zjistí jakékoliv poškození zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu od převzetí zásilky, a to na e-mailovou adresu info@janek.cz.

8.4 Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady lze uplatnit u Prodávajícího na adrese 1. máje 863, Rožnov pod Radhoštěm 756 61. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované́ zboží.

8.5 Kupující Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží dle § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku.
 

9. DÁRKOVÉ POUKAZY

9.1 Získání dárkového poukazu – dárkový poukaz lze koupit, stejně jako jiné zboží, v kamenných prodejnách nebo internetovém obchodě společnosti JANEK spol. s r.o.
Nominální hodnota dárkového poukazu – dárkové poukazy nabízíme v hodnotách 1000 Kč, 2000 Kč, 3000Kč, 5000Kč, 10000Kč, 15000Kč a 20000Kč.

9.2 Uplatnění dárkového poukazu – dárkový poukaz lze uplatnit při nákupu jakéhokoliv zboží nabízeného v kamenných prodejnách a internetovém obchodě společnosti JANEK.

9.3 Uplatnění v internetovém obchodě – dárkový poukaz lze uplatnit vložením a potvrzením číselného kódu po výběru konkrétního Zboží. Následně je celková částka nákupu snížena o cenu dárkového poukazu. Pokud bude hodnota Vámi realizovaného nákupu nižší, než uplatněná hodnota poukazu, bude Vám na tento rozdíl, zaokrouhlený na stokoruny dolů, zaslán nový poukaz. Nový poukaz Vám bude zaslán v elektronické podobě a jeho uplatnění se řídí stejnými podmínkami jako u původního poukazu.

9.4 Lhůta dodání dárkového poukazu – standardní lhůta dodání dárkového poukazu činí max. 2 – 3 pracovní dny. V případě, že na dodání dárkového poukazu spěcháte, případně pro Vás není podstatná jeho tištěná forma, můžete zakoupit také elektronický dárkový poukaz, který Vám zašleme emailem okamžitě po zaplacení objednávky. 

9.5 V rámci jednoho nákupu v internetovém obchodě můžete použít jen jeden dárkový poukaz. V kamenných prodejnách můžete uplatnit libovolný počet dárkových poukazů

9.6 Platnost dárkového poukazu není omezena.
 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to dle volby odesílatele buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2 Zásilka je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem), v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněna za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran při užívání Webové stránky se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. 

11.2 Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy ani Obchodních podmínek. Změny a doplňky Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

11.3 V případě, že se Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svoji stížností na Prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@janekshirts.com v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. V popsaném případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. 

11.4 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.